uitvinder van de

schouderbeschermer

voor steigerbouwers

Contact

Email:
info@consulo.nl

Direct inhoudelijke informatie:
Bel met Dr. Leo Elders: 06 - 55 74 15 85

Over Epimeter

Epimeter richt zich op de ontwikkeling van arbo-vriendelijke hulpmiddelen. Evidence based, Preventief en Innovatief zijn de de kernelementen van een productlijn met een nieuw design.

Epimeter ontwikkelde de schouderbeschermer voor steigerbouwers.

Epimeter ontwikkelde de RSI-meter, een simpel hulpmiddel om met een paar snelle metingen een juiste diagnose te ondersteunen. De eerste ervaring met de RSI-meter wordt beschreven door een bedrijfsarts.

Waar komt de naam vandaan?

Het woord “Epimeter” is samengesteld uit een Grieks en een Nederlands woord. Het Griekse woord “epi” betekent “op” en het Nederlandse woord “meter” betekent onder andere “persoon die meet” of “voorwerp waarmee wordt gemeten”.

Deze twee woorden geven de kern van de filosofie van het bedrijf weer. Epimeter richt zich zowel op de gebruiker, als op het meten en monitoren van de gebruiker om de effectiviteit van de producten vaststellen.

De letters “EPI” staan daarom ook voor Evidence-based, Preventief en Innovatief.

Hoe werkt Epimeter?

Epimeter levert arbotechnische hulpmiddelen die oplossingen bieden voor arbeidsgerelateerde klachten die in de praktijk veel voorkomen.

Epimeter ontwikkelt haar producten volgens de zogenaamde arbeidshygiënische strategie: herkennen, evalueren en beheersen.De producten hebben, voordat ze op de markt komen, een grote ontwikkeling doorlopen, die telkens in de praktijk wordt getest.

Het sluitstuk vormt het wetenschappelijke onderzoek dat inzicht geeft in de mate waarin het product werkelijk voldoet. Wetenschappelijk wordt onderbouwd, wat in de praktijktests naar voren komt.

Aan het product schouderbeschermer voor steigerbouwers is gedurende 7 jaar ontwikkeld, door het testen van 25 concepten in de praktijk. Het wetenschappelijk onderzoek verkeert eind 2007 in de afrondingsfase.

De oprichters van epimeter

Epimeter is opgericht door klinisch arbeidsgeneeskundige dr. Leo Elders (www.consulo.nl) en industrieel ontwerper ir. Joop Steenkamer jr. (www.steenkamerdesign.nl).

Door hun samenwerking komen nieuwe producten voor verbetering van het werkvermogen tot stand. De verbeteringen zijn gericht op het voorkomen van klachten aan het bewegingsapparaat.

Door interventie vóórdat er klachten ontstaan, kunnen deze klachten met bijbehorende uitval van werknemers worden voorkomen.
Dat is goed voor de werknemer, want hij blijft vrij van klachten.
Dat is goed voor de werkgever, want hij heeft geen uitval en vervangingsproblemen.
Stacks Image 57

Dr. Leo A.M. Elders

Elders is in 1987 afgestudeerd als arts aan de Universitair Medisch Centrum St. Radboud te Nijmegen.

Na het voltooien van zijn opleiding tot bedrijfsarts werd hij in 1992 benoemd tot universitair docent bedrijfsgezondheidszorg op de Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam.

In 2003 promoveerde hij daar op een proefschrift over werkgerelateerde risicofactoren voor lage rugklachten bij steigerbouwers.

Van oktober 2004 tot april 2008 was hij lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) met portefeuille wetenschap.

Sinds 2007 is hij voorzitter van de Aurorisatiecommissie Richtlijnen van de NVAB.

Op 1 augustus 2005 heeft hij zich gevestigd als zelfstandig bedrijfsarts met als firmanaam Consulo BV en is sindsdien werkzaam voor onder andere overheids- en bouwbedrijven.Hiji heeft zich ontwikkeld tot dé specialist op het gebied van arbozorg voor steigerbouwers in Nederland.

Sinds december 2005 is hij tevens werkzaam als klinisch arbeidsgeneeskundige op de arbopoli Emcare, arbeids-polikliniek voor houdings- en bewegingsapparaatklachten in het Erasmus Medisch Centrum.

Op 18-7-2007 was hij medeoprichter van de Nederlandse Vereniging voor Klinische arbeidsgeneeskunde (NVKA).

Zijn speciale aandacht gaat uit naar het vakgebied klinische arbeidsgeneeskunde omdat aandacht voor arbeid in de de kliniek vrijwel ontbreekt. Maar op het gebied van innovaties gaat zijn interesse uit naar (arbeids-)technische hulpmiddelen waarvan de schouderbeschemer voor steigerbouwers en de RSI-meter voor het beoordelen van pees- en zenuwaandoeningen in de onderarm voorbeelden zijn.
Stacks Image 60

Ir. Joop Steenkamer jr

Sinds de oprichting van Steenkamer design in 1993 ontwerpt ir. Joop Steenkamer jr. (1964) industrieel vervaardigde producten.
Na het ontwerpen van de eerste nieuwe producten kwam de vraag voor het ontwerpen van passende logo’s, handleidingen en reclame materiaal. Later volgde huisstijlen en websites.

Steenkamer is breed geïnteresseerd, heeft technische kennis van zaken en kan (en zal) ook inhoudelijk meedenken bij het bedenken van oplossingen. Veel zaken voert Steenkamer zelf uit. Hierdoor gaat er geen informatie verloren in de overdracht en is de snelheid hoog.

Sinds 2002 werkt hij samen met Leo Elders. De combinatie van medisch specialist en productontwerper levert nieuwe innovatieve oplossingen en hulpmiddelen voor medische problemen.

Algemene leveringsvoorwaarden

voor levering van producten door Epimeter B.V. van 1 januari 2010

Artikel 1: Algemeen

In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

gebruiker: de gebruiker van deze algemene leveringsvoorwaarden; te weten: EPIMETER BV
koper: de wederpartij van gebruiker, handelend ter uitoefening van beroep of bedrijf;
overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en koper.
De bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, producten en voor alle overeenkomsten tussen gebruiker en koper waarop gebruiker deze leveringsvoorwaarden van toepassing heeft verklaard. Een en ander voorzover van deze leveringsvoorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze leveringsvoorwaarden worden jegens koper en eveneens jegens eventuele door gebruiker in te schakelen derden bedongen.

Bij nietigheid of vernietiging van een of meerdere bepalingen van deze leveringsvoorwaarden, blijven de overige bepalingen van deze leveringsvoorwaarden onverminderd van kracht. Gebruiker en koper zullen alsdan overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.Artikel 2: Aanbiedingen/offertes

Alle aanbiedingen van gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

Alle offertes van gebruiker zijn vrijblijvend; zij gelden gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.

De prijzen in aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, overige heffingen en eventuele verzend-, vervoers-, en verpakkingskosten, tenzij anders vermeld.

Een samengestelde prijsopgave (offerte) verplicht gebruiker niet tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet vanzelf voor nabestellingen.Artikel 3: Uitvoering

Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De koper zal alle ter uitvoering van de opdracht redelijkerwijze noodzakelijke gegevens tijdig aan gebruiker verstrekken. Bij niet-tijdige verstrekking door koper is gebruiker gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten en eventuele kosten van vertraging bij koper in rekening te brengen. Koper vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar zijn.Artikel 4: Levering

Levering geschiedt af magazijn van gebruiker, tenzij anders overeengekomen.

Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert (of laat afleveren) dan wel op het moment waarop deze hem krachtens overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Bij weigering van afname of bij onmogelijk maken van aflevering door koper is gebruiker gerechtigd de zaken voor rekening en risico van koper te laten opslaan.

Indien koper ter uitvoering van de overeenkomst gegevens moet verstrekken aan gebruiker, vangt de levertijd pas aan nadat koper deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

Door gebruiker opgegeven termijn voor levering is ter indicatie en geen fatale termijn.

Deelleveringen door gebruiker zijn toegestaan, zulks ter beoordeling van gebruiker. Deelleveringen kunnen afzonderlijk gefactureerd worden.Artikel 5: Reclames

Koper zal het geleverde bij (af)levering op zo kort mogelijk daarna inspecteren op aantallen en kwaliteit. Zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen drie dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. Niet-zichtbare gebreken of tekorten moeten binnen 8 dagen na ontdekking worden gemeld.

Reclames schorten de betalingsverplichting van koper niet op. Terugzending van het geleverde kan slechts na schriftelijke toestemming van gebruiker.Artikel 6: Garantie

Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en dat zij vrij zijn van alle gebreken.

Deze garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of on- eigenlijk gebruik.

Epimeter BV streeft er naar alle producten voor verzending goed te controleren. Indien een product desondanks een defect vertoont of indien er sprake is van een productiefout is er de mogelijkheid dat deze op basis van de garantieregeling wordt hersteld of vervangen. De factuur geldt hierbij als garantiebewijs. Indien het product onder de garantieregeling valt zullen de kosten voor de retourzending van het herstelde product aan u voor rekening van Epimeter BV zijn. Het aanmelden van een retour zending gaat via e-mail: info@epimeter.nl. Normale slijtage van het product door gebruik valt niet onder deze garantieregeling.

Betreft het geleverde een zaak die door een derde is geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot de garanties welke die producent verstrekt.Artikel 7: Prijzen

Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen aan koper indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan, echter alleen indien deze prijsstijgingen zich voordoen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

De door gebruiker gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW, overige heffingen en eventuele administratie-, verzend-, vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.Artikel 8: Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar.Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

Alle door gebruiker geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker totdat de koper alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade en diefstal.Artikel 10: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor gebrekkige, geleverde zaken jegens koper is beperkt tot de garantie zoals voornoemd.

Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot ten hoogste de voor de gebrekkige zaak bij koper in rekening gebrachte vergoeding, met een maximum van vijfhonderd euro. De aansprakelijkheid is in elk geval gemaximeerd tot het bedrag dat in het betreffende geval door de assuradeur van gebruiker wordt uitgekeerd.

Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten.Artikel 11: Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment dat deze in de macht van koper of van (een) door koper aan te wijzen derde(n) worden gebracht.Artikel 12: Geschillen

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.Artikel 13: Overige bepalingen

Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.